Latvijas Jaunatnes atklātais čempionāts 2012

grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
nolikums

MJC Praktiskās Estētikas skola direktors
__________________ /G. Pētersons/

2012. gada janvāris

Nolikums

Mērķis un uzdevumi

Organizatori, vieta un laiks

Sacensības organizē MJC Praktiskās estētikas skola sadarbībā ar Kalnkāpēju sporta centru. Atklātais čempionāts kāpšanas sportā noris laika posmā no 2012. gada februāra līdz decembrim 6. posmos Juglas ģimnāzijas un Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas sporta zālēs

 1. posms 10. februāris *
 2. posms 9. marts *
 3. posms 20. aprīlis *
 4. posms 12. oktobris*
 5. posms 15. novembris **
 6. posms 14. decembris *
* - Juglas vidusskolas sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
** - Rīgas pilsetas Pļavnieku ģimnāzijas sporta zāle, Saharova 35, Rīga

Grūtās kāpšanas sacensības noris vairākos maršrutos, kuru kopējais garums ir 23 – 24m, platums 1,5m. Tie veidoti izmantojot mākslīgās kāpšanas aizķeres un reljefu.

Dalībnieki

Mazā dalībnieku skaita dēļ(> 3) grupas var tik apvienotas

Čempionāta norise.

Čempionāta norisi nosaka šis nolikums, kas ir vienots visiem čempionāta posmiem. Katrā posmā:

Čempionāta rezultāti tiks apkopoti KSC interneta vietnē: climbing.apollo.lv nedēļas laikā pēc katra posma beigām

Pieteikumu iesniegšana.

Pieteikumi iesniedzami mutiski sacensību dienā no pl.17:00 līdz 17:20

Dalības maksa.

Nav

Izloze

Izloze notiek pirms pirmā posma. Nākamajos posmos izlozi veic sacensību organizatori aizklāti. Dalībnieki, kas čempionātā startē pirmo reizi startē pirms pārējiem savas grupas sacensību dalībniekiem.

Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.

Uzvarētājus nosaka atsevišķi zēniem un meitenēm. Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji katrā posmā ar diplomiem. Apbalvošana, izņemot pēdējo posmu, noris katrā nākamajā posmā pirms pirmā dalībnieka starta. Čempionāta uzvarētāji tiek apbalvoti pēc sacensību pēdējā posma ar diplomiem un balvām

Sacensību organizēšana

Atsevišķi organizatoriski jautājumi īsumā izklāstīti pielikumā. Sacensību organizatori atbild par dalībnieku drošību un dalībnieku veselības stāvokli tikai, kad tie atrodas sacensību maršrutos

Sacensību organizatori patur tiesības pēc pirmajiem trīs posmiem atcelt čempionātu gadījumā, ja dalībnieku skaits tajā nebūs pietiekošs. Atcelšanas gadījumā startējušajiem dalībniekiem tiks atgriezta iemaksātā dalības maksa.

Sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību nolikumu par to iepriekš informējot dalībniekus un komandu pārstāvjus.

Sīkāku informāciju par čempionātu iespējams saņemt
Normunds Reinbergs tel. 29403822. e-pasts: nr@apollo.lv

Īss pārskats par sacensību noteikumiem
 • Sacensības tiek organizētas neformālā gaisotnē, tādēļ visos posmos distances ir atklātas t.i. dalībnieki var vērot kā kāpj citi.
 • Visos posmos dalībnieki startē trīs maršrutos, kuru kopējais garums ir 23 – 24 metri. Visi maršruti tiek veikti ar augšējo drošināšanu. Kopējais laiks visu maršrutu veikšanai (kontrollaiks) ir 5 minūtes (tam beidzoties, dalībnieks tiek noņemts no maršruta un tiek fiksēts dalībnieka uzrādītais rezultāts)
 • Rezultātu nosaka, summējot punktus augstākajai aizsniegtajai aizķerei – par katru izmantoto aizķeri tiek piešķirti 3 punkti
 • Dalībniekam noraujoties un uzsākot kāšanu nākamajā maršrutā par katru izmantoto aizķeri tiek piešķirts par 1 punktu mazāk
 • Dalībnieka vadīšana distancē ir aizliegta. Par šā noteikumu punkta neievērošanu dalībnieku var diskvalificēt, t.s. priekšā teicēju var izraidīt no zāles līdz čempionāta posma beigām)
 • Pēc uzrādītā rezultāta dalībnieki saņem reitinga punktus, kurus summējot tiks aprēķināti čempionāta rezultāti:
Dalībnieku skaits > 10		Dalībnieku skaits =< 10

	Vieta - Reitinga punkti			 V-P
-------------------------------------------	------
 1 - 100	11 - 31		21 - 10		1 - 50
 2 - 80		12 - 28		22 - 9		2 - 40
 3 - 65		13 - 26		23 - 8		3 - 32
 4 - 55		14 - 24		24 - 7		4 - 25
 5 - 51		15 - 22		25 - 6	 	5 - 19
 6 - 47		16 - 20		26 - 5		6 - 14
 7 - 43		17 - 18		27 - 4		7 - 10
 8 - 40		18 - 16		28 - 3		 8 - 7
 9 - 37		19 - 14		29 - 2		 9 - 5
10 - 34 	20 - 12		30 - 1		10 - 1
-------------------------------------------	------

Piezīmes:

 • Ja sacensībās vienā grupā piedalās mazāk kā 30 dalībnieku, tad no katra rezultāta tiek atskaitīti punkti, kas atbilst pirmā nestartējošā dalībnika punktu skaitam.
 • Piem.
  startē 10 dalībnieki, par 11 vietu dalībnieks saņemtu 31p. Tātad uzvarētājs iegūst 100-31=69p., attiecīgi 2.v-49p., 3.v.-34p., utt.

 • Ja vairāki dalībnieki uzrādījuši vienādus rezultātus, viņu punktus summē un dala ar vienādo rezultātu dalībnieku skaitu
 • Piem.
  3 dalībnieki uzrādījuši vienādus rezultātus un ierindojušies 5-7 v., 51+47+43=141, tad katrs dalībnieks saņem 141/3=47p.

 • Nosakot starta kārtību vērā tiks ņemti visos posmos iegūto reitinga punktu summa (dalībnieki startē apgrieztā secībā pēc uzrādītājiem rezultātiem, vispirms startējot dalībniekiem, kas piedalās čempionātā pirmo reizi)
 • Aprēķinot čempionāta rezultātus vērā ņems 5 labāko posmu rezultātus
 • Maršrutu veikšanas secību nosaka maršrutu priekšnieks
 • Katrā posmā vispirms startē jaunietes, tad jaunieši; vispirms D grupa, tad C grupa